درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی (کامل)درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی
Print Friendly

درآمدی بر مسئله شر از دکتر آرش نراقی (کامل)
۴٫۶۷ (۹۳٫۳۳%) ۳ votes

برهان شر یکی از قدیمی‌ترین و جدی‌ترین براهینی است که برای اثبات عدم وجود خدا اقامه شده‌است.
برهان شر ، که خدای ادیان ابراهیمی (خدای قادر مطلق، دانای مطلق، و خیرخواه اعلی) را هدف گرفته‌است؛ عموماً به عنوان یکی از براهین مبتنی بر شواهد اثبات عدم وجود خدا لحاظ می‌شود.
این برهان تلاش می‌کند نشان دهد که میان دو قضیه وجود خدا و وجود شر، تناقض وجود دارد، و بنابر اصل تناقض تنها یکی از این دو قضیه می‌توانند درست باشند؛ از آنجا که در وجود شر شکی نیست، صدق قضیه دوم، مستلزم نادرست بودن قضیه نخست است؛ بنابراین خدا نمی‌تواند وجود داشته باشد.
در درسگفتار مسئله شر ، دکتر آرش نراقی در چندین جلسه به توضیح و تبیین مسئله شر می پردازد.

.


.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت اول :

وجود شر در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز بوده است. در این جلسه مسئله شر عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دوم :

در این درس گفتار از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسئله شر» درباره صورت مسئله شرّ بحث کرده ام.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت سوم :

در بخش سوّم از مجموعه درسگفتارهای مسئله شر درباره این پرسش بحث می شود که تحت کدام شرایط وجود یک شر را می توان به اعتبار تحقق یک خیربرتر از حیث اخلاقی موجه دانست. به بیان دیگر، پرسش این است که تحت کدام شرایط خداوند می تواند به نحو اخلاقاً موجهی وجود شری را در عالم روا بدارد.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت چهارم :

در بخش چهارم از مجموعه درسگفتارهای «درآمدی بر مسئله شر» درباره «دفاعیه مبتنی بر اختیار» (Free-will Defense) بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت پنجم :

در بخش پنجم درباره این انتقاد مهّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود که «چرا خداوند جهانی نیافرید که در آن موجودات مختار همواره مختارانه کارهای نیک انجام دهند و از انجام کارهای شرّ بپرهیزند؟»

درسگفتار مسئله‌شر قسمت ششم :

در بخش ششم درباره انتقاد دوّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود: اگر خداوند عالم مطلق باشد، انسانها واجد اختیار نخواهند بود، و بنابراین، دفاعیه مبتنی بر اختیار ناکام می ماند. آیا علم مطلق خداوند با اختیار انسان سازگار است؟

درسگفتار مسئله شر قسمت هفتم :

در این بخش پاره ای پاسخ ها به ادعای ناسازگاری میان علم مطلق الهی و اختیار انسان بررسی می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت هشتم :

در بخش هشتم درباره سوّمین و آخرین انتقاد مهم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود. انتقاد این است: حتّی اگر دفاعیه مبتنی بر اختیار صائب باشد، در بهترین حالت وجود شرور اخلاقی (یعنی شرور ناشی از اختیار انسان) را توضیح می دهد. اما بسیاری از شرور این عالم (یعنی شرور طبیعی) ربطی به اختیار ندارد. آیا می توان ادعا کرد که فرض وجود خدای عالم مطلق، قادر مطلق، و خیر محض با فرض وجود شرور طبیعی در این عالم منطقاً ناسازگار است؟

درسگفتار مسئله‌شر قسمت نهم :

در این بخش درباره صورت احتمالاتی برهان شرّ بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دهم :

در این بخش درباره صورت قرینه گرایانه برهان شرّ (مسأله شرور گزاف) و انتقادات خداباوری شکاکانه (Skeptical Theism) بر این برهان بحث می شود.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت یازدهم :

صورت قرینه گرایانه برهان شرّ مبتنی بر این اصل است که یک فاعل اخلاقی خیر و خیرخواه (از جمله خداوند) تحت هر شرایطی و بالضروره باید مانع از وقوع شرور گزاف شود. در درس گفتار یازدهم اصل فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

درسگفتار مسئله‌شر قسمت دوازدهم (پایانی) :

در بخش دوازدهم و پایانی درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره پاره ای ملاحظات آقای مصطفی ملکیان درباره مسأله شرّ و نیز برخی از انتقادات ایشان به نظرات من در این خصوص توضیحاتی داده ام.

.


.

قسمت اول درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم    pdf متن درسگفتار

قسمت دوم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم   pdf متن درسگفتار

قسمت سوم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم   pdf متن درسگفتار

قسمت چهارم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت پنجم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت ششم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت هفتم درسگفتار    دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت هشتم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت نهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت دهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت یازدهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

قسمت دوازدهم درسگفتار     دانلود صوت    مشاهده فیلم  pdf متن درسگفتار

* دانلود فایل pdf متن تمام جلسات

.


.لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.