ایران باستان

زمان زرتشت

زمان زرتشت

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

تاریخ زرتشت

تاریخ زرتشت

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

مذهب مادها

مذهب مادها

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

دساتیر به جای اوستا

دساتیر به جای اوستا

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

داریوش در مونْتْ کارْلو

داریوش در مونْتْ کارْلو

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

ایلام نو (حدود ۷۴۳ تا ۵۰۰ پ.م)

ایلام نو (حدود ۷۴۳ تا ۵۰۰ پ.م)

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   رویدادنامه‌ی سلسله‌ای بابل، مَر- بیتی- اَپلَ- اوصور (۹۸۴-۹۷۹ پ.م.) پادشاه بابل را به عنوان یک «نواده‌ی دورِ ]؟[ ایلام» می‌خواند.(۱) این تبارنامه، چشم‌اندازی واقعی را از تاریخ ابهام‌آلود ایلام در سده‌ی دهم پیش از میلاد نشان نمی‌دهد. هم‌چنین موقعیت ایلام در سده‌ی نهم چندان شناخته شده نیست. در سال ۸۱۴ پ.م. گروهی از سپاهیان ایلامی با پُشتیبانی از مردوک- بَلَسّو...

ادامه مطلب

ایلام میانی (حدود ۱۴۵۰ تا ۱۱۰۰ پ.م)

ایلام میانی (حدود ۱۴۵۰ تا ۱۱۰۰ پ.م)

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   محدودیت‌هایی درباره‌ی مرحله‌های «گذار» آغاز دوره‌ی ایلام میانی دیده می‌شود. در سده‌های دوازدهم و سیزدهم پیش از میلاد «پادشاهان انشان و شوش»، یکی بعد از دیگری، در گزارش‌های میان‌رودانی و همچنین در گزارش‌های ایلامی، نشانه‌های مهمی از خود به جای گذاشته‌اند. با این همه، نام‌ها و لقب‌های پیشینیان آنها در سده‌های چهاردهم و پانزدهم پیش از میلاد به کُندی پدیدار می‌گردند و...

ادامه مطلب

دوره‌ی سوکَل‌مَح در ایلام باستان

دوره‌ی سوکَل‌مَح در ایلام باستان

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   (حدود ۱۹۰۰ تا ۱۵۰۰ پ.م) در دوره‌ی سلسله‌ی اور سوم و پس از آن، یورش‌های میان‌رودان به ایلام، ایلامی‌ها را به واکنش نظامی واداشت. مهم‌تر آن که، این یورش‌ها شاید دگرگونی‌های سیاسی را در ایلام شتاب بخشیدند که نتیجه‌ی پایانی آن یکپارچگی اتحادیه‌های بین فرمانروایی‌های کوهستانی در درون واحدهای سیاسی بزرگ‌تر، و سرانجام پیدایش یک فرمانروایی چند مرکزیتی گسترده، یعنی ...

ادامه مطلب

دوره‌ی اور سوم و سیمَشکی در ایلام

دوره‌ی اور سوم و سیمَشکی در ایلام

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   (حدود ۲۱۰۰ تا ۱۹۰۰ پ. م) در آغاز سده‌ی بیست و یکم پیش از میلاد، سلسله‌ی سوم اور، دوباره میان‌رودان جنوبی را یکپارچه ساخت. در میانه‌ی پادشاهی شولگی (۲۰۹۴-۲۰۴۷ پ.م.)، دومین پادشاه سلسله‌ی سوم اور، فرمانروایان این سرزمین سلطه‌ی خود را در بیرون از سومر به سوی شمال و شرق گسترش دادند. جنگ‌های آنها در سال- نام‌ها و در پاره‌ای از کتیبه‌های یادبودی گزارش شد...

ادامه مطلب

آغاز ایلام بر پایه‌ی اسناد تاریخی و باستان شناختی

آغاز ایلام بر پایه‌ی اسناد تاریخی و باستان شناختی

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   سلسله‌ای آغازین، اکد کهن و اوان (حدود ۲۶۰۰ تا ۲۱۰۰ پ. م) منابعی که درباره‌ی تاریخ سلسله‌ای آغازین میان‌رودان وجود دارند، فقط آگاهی‌های ناچیزی را برای پژوهش درباره‌ی تاریخ ایلام به دست می‌دهند. این منابع که گاه به ایلام اشاره می‌کنند و بیش از همه، جنگ‌های پراکنده‌ی ایلام و میان‌رودان در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد را که در دوره‌های بعدی هم دیده می‌شون...

ادامه مطلب

تمدن ایلامی کجا بوده؟

تمدن ایلامی کجا بوده؟

  نویسنده: ماتیو ولفگانگ استولپر مترجم: شهرام جلیلیان   نام امروزی «ایلام» یک آوانویسی اروپایی از واژه‌ی عبری «عیلام» (,êlām) در کتاب عهد عتیق است که با «اِلام» elam(a) در زبان سومری؛ «الام تو» (elamtu) در زبان اکدی؛ و «هَتَمتی» (haltamti) و «هَلتَمتی» (haltamti) در زبان ایلامی هم‌خوانی دارد.(۱) همه‌ی این نام‌ها به زنجیره‌ای از ساختارهای سیاسی و فرهنگی در ایران جنوب غربی دوره‌ی باستان اشاره می‌کنند که بی...

ادامه مطلب

منبع‌شناسی آیین مانی

منبع‌شناسی آیین مانی

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

ارزیابی داوری هنینگ درباره‌ی مانی

ارزیابی داوری هنینگ درباره‌ی مانی

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

نگاهی به باورهای مانی

نگاهی به باورهای مانی

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

    سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم می‌رسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده ...

ادامه مطلب

پیکار داخلى پارت‌ها

پیکار داخلى پارت‌ها

پس از مرگ اردوان دوم پیکارهاى داخلى دامنه‌ دارى در قلمرو حکومت پارت در گرفت. دو تن از برادرزاده‌هاى اردوان به نامهاى واردان و گتارز ادعاى سلطنت داشتند. پس از پیکار طولانى‌ایکه حکومت پارتها را به نابودى تهدید مى‌کرد، مدعیان سلطنت با هم سازش کردند، واردان به عنوان «شاهنشاه» ، و گتارز به عنوان فرمانرواى گیرکانى تعیین شدند، مهمترین مسعله واردان، درهم شکستن سلوکیدها بود، چون اینها در طول ٧ سال حکومت پارت را به رسمیت نشناختند. در نتیجه سرک...

ادامه مطلب

جنگ های ایران و روم – تجاوز ارتش تراژان امپراطورى روم به ایران

جنگ های ایران و روم – تجاوز ارتش تراژان امپراطورى روم به ایران

رویدادهاى تاریخى آخرین دوره حکومت پارت‌ها را منابع تاریخى آشکارا معلوم نکرده‌اند. فقط گفته شده که در آخرین سالهاى سلطنت ولوگز، یکى از مدعیان سلطنت به نام پاکر دوم به سال ٧٩ میلادى با او به پیکار برخاست. ولوگز کشته شد، در سالهاى بعد تا آنجا که اطلاع حاصل شده رقیبان بر سر به‌دست گرفتن سلطنت باهم پیکار مى‌کردند. در این هنگام ارمنستان وضع پیچیده‌اى به خود گرفت و در پى آن شرایط مساعدى براى تجاوز رومیان در این منطقه پدید آمد. به سال ١١۴ میل...

ادامه مطلب

بررسی شرایط اجتماعی و طبقاتی عصر ساسانی

بررسی شرایط اجتماعی و طبقاتی عصر ساسانی

نویسندگان: دکتر مصطفی پیرمرادیان(۱) سمیه بختیاری(۲) منبع:راسخون چکیده اردشیر بابکان مؤسس شاهنشاهی ساسانی، حکومت خود را بر مبنای تمرکز قدرت و وحدت دینی قرار داد. وی نخستین پادشاه ساسانی بود که دست به تقسیم اهالی به طبقات و درجه بندی مستخدمین ادارات زد و به نوعی می توان گفت مؤسس نظام شبه کاست ساسانی محسوب می شود. نظامی که در ابتدا موجب تداوم امپراتوری ساسانی بود و در پایان یکی از مهمترین دلایل سقوط ساسانی محسوب گشت. این پژوهش در صدد بررسی شرایط...

ادامه مطلب

سقوط دولت سلوکیان

سقوط دولت سلوکیان

خاور (مناطق آسیاى مرکزی و ایران) صحنه اصلى اجراى سیاست سلوکیان در زمان باستان بود. در زمان سلوکوس اول پسر و وارثش به نام آنتیوخوس (٢٨٠-٢۶١ ق. م.) به‌عنوان دستیار شاه سیاست‌هاى دولت سلوکیان را در بخش خاورى متصرفات پدرش اجرا مى‌کرد. براى تقویت موقعیت سلوکیان شهرهاى نوى در روستاهایی که لشکریان در آن پادگان بودند، بنا گردید، شهرهاى قدیمى نوسازى شدند و کارهاى دیگرى انجام گرفتند (مثلا پیرامون واخه مرو دیوارکشى شد و غیره) . اما بعدا این سیاست دگرگون...

ادامه مطلب

اوضاع اجتماعى و سیاسى سلوکیان

اوضاع اجتماعى و سیاسى سلوکیان

توده اصلى مردم، دهقانان بودند و اینها وظیفه پرداخت مالیات‌هاى پولى و جنسى را به شاه داشتند. بیشتر اوقات دهقانان مالیات‌هاى خود را به نماینده شاه یعنى محصل مالیاتى تحویل مى‌دادند. اما دهقانان ظاهرا وابسته و مقید به‌شمار نمى‌آمدند. این طبقه خود را آزاد مى‌شناخت، اما روش کشوردارى سلوکیان چنان بود که رفته‌ رفته دهقانان را به اسارت و بردگى مى‌کشاند و آنها را از راه وابستگى به زمین به برده دولت تبدیل مى‌کرد.( اجتماعى و سیاسى سلوکیان – www....

ادامه مطلب

دولت سلوکیدها ( سلوکیان )

دولت سلوکیدها ( سلوکیان )

تقریبا پس از مرگ اسکندر ازهم‌ پاشیدگى امپراطورى او آغاز گردید. پیکار میان سرداران مقدونى پیشین شاه تا چند دهه ادامه داشت. نخستین مرحله این پیکار شامل درگیرى ستیزهاى پیوسته میان ساتراپ‌ها بود که هرکدام کوشش داشتند نفوذ و قدرت خود را روى ساتراپ‌ها یا چهره‌هاى دیگر برقرار کنند. کسانیکه در راس امپراطورى قرار داشتند (سرداران مقدونى – نخست پردمکا و سپس آنتى پاترا) ، منظورشان این بود یکپارچگى امپراطورى را حفظ کنند و خود در راس آن قرار گیرند. بعدها رفت...

ادامه مطلب