احزاب

دولت مدرن، بستر پیدایی حزب سیاسی

دولت مدرن، بستر پیدایی حزب سیاسی

نویسنده: حجت الله ایوبی کمتر پژوهشگری است که ارتباط عمیق میان احزاب سیاسی و دولت های ملی را انکار کند. احزاب سیاسی در درون دولت های ملی زاییده شده اند و در فضای به وجود آمده توسط این دولت ها راه تکامل خود را پیموده اند. برای توضیح این فرضیه سخنی کوتاه درباره ی مفهوم دولت های نوین ضروری ست. زیرا پیدایش دولت – ملت را باید پایه ی اصلی و رکن اساسی نوگرایی سیاسی (مدرنیته) در جوامع غربی دانست. پیش از پرداختن به نق...

ادامه مطلب