اندیشه سیاسی در غرب

بنیادهای حقوق آدمی

بنیادهای حقوق آدمی

نویسنده: بروس هداک برگردان: محمدحسین وقار هابز خوانندگان خود را در برابر انتخابی سخت قرار داد. آنها می‌توانستند یا طرح او را درباره نظام سیاسی تحمیلیِ پادشاه موجود بپذیرند یا در دولت طبیعت که به جنگ همه با همه شباهت داشت، رأساً امور خود را بگذرانند. اگر اینها تنها گزینه‌ها بود، در آن صورت، فاعل خردگرا گزینه دیگری جز تأیید حکومت موجود، در برابر خود نداشت. حکومتهای بی‌کفایت یا مزاحم دست کم مجالی بر...

ادامه مطلب