سایر مقالات (نظریه ها و اندیشه های سیاسی)

مشروعیت در اندیشه ی نظریه پردازان

مشروعیت در اندیشه ی نظریه پردازان

نویسندگان: رضا تابش، جعفر محسنی دره بیدی پس از مطالعه ی مشروعیت در مکاتب و نظریه های عمده ی سیاسی، می بایست به جایگاه این مفهوم در نظریه های اندیشمندان سیاسی پرداخت. در همین راستا، می توان نظریه پردازان را به دو گروه عمده ی اسلامی و غربی تقسیم نمود که متفکران اسلامی به دو شاخه ی نظریه پردازان اهل سنت و نظریه پردازان شیعه قابل تقسیم می باشد. الف) نظریه پردازان اهل سنت همه ی نظریه پردازان اهل تسنن در ب...

ادامه مطلب