سازمان های غیر دولتی

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی سازمان های غیردولتی اصولاً به عنوان مجرایی مؤثر برای حمایت فکری، فنی و مالی به گروه ها و افراد در جامعه مدنی شناخته شده اند. اهمیت فزاینده سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه مسئولیت و نقشی مهم تر از کارگزاری های معمولی توسعه به آن ها داده است. معمولاً سازمان های غیردولتی به عنوان وسیله ای برای دموکراتیزه کردن وجز ضروری پیشرفت جامعه مدنی در نظر گرفته می شوند (کلارک، ۱۹۹۷، مور...

ادامه مطلب

نمونه ای از تجربه NGOها

نمونه ای از تجربه NGOها

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی مفیدترین راه برای هستی شناسی و درک واقعی نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی اشاره به تجربه عملی سازمان یابی یک NGO توسعه ای بین المللی و نیز آشنایی با تجارب یک NGO ملی در راستای محقق کردن هدف های توسعه پایدار و اجرای پروژه های توسعه روستایی در یکی از کشورهای در حال توسعه است. در همین ارتباط پس از ذکر فعالیت های صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ایفاد، به طور مجمل به فعالیت NGOها در ز...

ادامه مطلب

سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک

سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی اصطلاح اعطا کنندگان کمک (دونر) عموماً در مورد سازمان های غیردولتی بین المللی کشورهای شمال به کار برده می شود که به سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه از لحاظ مالی و فنی کمک می کنند. این سازمان ها معمولاً منابع خود را از دولت یا سایر اعطا کنندگان در کشورهای اصلی (مبدأ) دریافت می کنند. آن ها این کمک ها را از طریق سازمان های غیردولتی کشورهای جنوب یا به ندرت به صورت مستقیم به کشوره...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی

نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی پیروزی لیبرالیسم جدید در چند دهه اخیر راه تغییرات زیادی را در جهان هموار کرد. از بین این تغییرات کاهش نقش دولت در فرایند توسعه واگذار اجتماعی، بر مبنای دلالت های اقتصاد بازار مهم ترین تغییر به شمار می آید. از جمله این فرایندها می توان از تجدید ساختار اقتصادی (۱) نام برد که از طریق سیاست های تثبیت موجب کاهش شدید هزینه های عمومی می شود. دلالت روشن و متعارف این سیاست که گاه با سیاست ها...

ادامه مطلب

روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی

روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی نظام اداری دولتی در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به وسیله تحصیل مقام و پول از راه های استفاده از انواع رانت های دولتی، تطمیع، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و تمرکز نالازم در جهت بالا به پایین مشخص می شود. ساختار دولتی این کشورها اغلب غیر قابل انعطاف، سلسله مراتبی و استبدادی است. رفتار کارگزاران دولتی با مردم مستبدانه و از نوع شبه فئودالی است. در مقابل این وضعیت عموماً غیر قابل دف...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی از نیمه قرن بیستم تاکنون کوشش های زیادی در زمینه توسعه در کشورهای در حال توسعه به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست این الگوهای توسعه به تحقق اهداف و برآورده شدن انتظارات منجر نشده است. به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است هنوز اغلب کشورهای موسوم به در حال توسعه فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر قرار دارند. پس از حدود نیم قر...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی لیبرالیسم به مثابه سازمان یابی اجتماعی دوران نوین تاریخ انسان و دموکراسی به مثابه نظام سیاسی این دوران هر دو زاییده قرن هجدهم و محصول شکل گیری نظام اجتماعی جدید در حوزه تمدنی مغرب زمین از قرن هجدهم به بعداند. از این رو، یکی (لیبرالیسم) محصول مستقیم انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه داری و دیگری (دموکراسی) زاده عصر روشنگری و از دستاوردهای فرهنگی انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا است. اگر ب...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی توسعه پایدار روستاها مفهوم نوی در ادبیات توسعه روستایی است که از حیث دلالت ضمن پوشش دادن به همه مضامین و ابعاد نظری و عملی رویکردهای قدیمی تر توسعه روستایی مفاهیم جدیدی از قبیل توانمندسازی روستاییان و حفظ محیط زیست را نیز در بر می گیرد. در واقع می توان گفت که مفهوم توانمندسازی در کانون مفهوم سازی جدید توسعه- پارادایم دگرگونی- و توسعه استراتژی هایی برای فقرزدایی به ویژه در مناطق روستای...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی

نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی برنامه جهانی مقابله با فقر از دهه ۱۹۸۰ با برنامه های ملی کاهش فقر از طریق تأمین حداقل نیازهای اساسی آغاز شد. گزارش نتایج موفقیت آمیز برنامه حداقل نیازهای اساسی در پاکستان و بنگلادش یکی از مهم ترین دلایل جلب توجه کارشناسی به این رویکرد در سطح جهانی بوده است. این برنامه در همان نخستین مراحل اجرایی توانسته بود خود را به مثابه بدیلی برای الگوهای توسعه روستایی که از پایان جنگ جهانی دوم...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی

نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی کشاورزی اصلی ترین منبع کسب درآمد در نقاط روستایی است و هر گونه کوشش برای افزایش سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان از مجرای این بخش و بر مبنای افزایش توان تولیدی دست اندرکاران آن محقق می شود. اینکه به چه دلیلی توسعه کشاورزی در اقتصاد روستا تا این سال ها مورد بی توجهی بوده است به شناخت ناکافی کارشناسی از اهمیت کشاورزی مربوط می شود. الگوی توسعه کشاورزی دارای رابطه ای بر همکنش...

ادامه مطلب

سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه

سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی اگر انجمن های خیریه و سازمان های مذهبی را از مصادیق NGOها بدانیم، سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه مفهومی قدیمی خواهد بود. اما واقعیت این است که این سازمان ها نهاد و تشکیلاتی وارداتی محسوب می شوند که به اموری همچون حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، حقوق کودکان، زنان و سایر گروه های قربانی تبعیض و نیز مقابله با فقر و کاهش نابرابری که در فرهنگ های سنتی و در جوامع پیش مدرن و حتی ...

ادامه مطلب

موانع رشد سازمان های غیردولتی

موانع رشد سازمان های غیردولتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی سازمان های غیردولتی در بیشتر مواقع با اهدافی جذاب، انسان دوستانه و بدون چشمداشت مالی ایجاد می گردند و مؤسسات وابسته به این قبیل سازمان ها نیز با پشتکار و انگیزه بالا فعالیت خود را دنبال می نمایند. اما ممکن است این روند بنا به شرایطی با اختلال روبه رو شود. بدیهی است که توجه به موقع نسبت به دست اندازهایی که ممکن است یک سازمان غیردولتی در طی فعالیت خود با آن ها روبه رو شود، می تواند ...

ادامه مطلب

سازمان غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان غیردولتی و جامعه مدنی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی آنچه در جوامع توسعه یافته رخ داده است بازگوی وضعیتی پارادوکسیکال در عرصه های پیشرفت اقتصادی و نیز بهزیستی و رفاه اجتماعی است. ظهور سرمایه داری و پیشرفت صنعت از یک سو و از بین رفتن محیط زیست، ایجاد سلاح های کشتار جمعی، ادامه تبعیض در مورد اقلیت ها و زنان، گسترش بی عدالتی ها، وجود فساد و رشوه گیری در ساختار این جوامع از سوی دیگر به طور همزمان و توأمان واقعیت های تمدنی این جوامع را ...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی هنگامی که برنامه های دولت های رفاه در کشورهای در حال توسعه پس از گذشت چند دهه شکست خود را نشان داد و دامنه فقر و نابرابری گسترش بیشتری یافت متخصصان و برنامه ریزان اقتصادی شهری، روستایی و به طور کلی برنامه ریزان توسعه وادار شدند تا در دستیابی به توسعه بازنگری کنند، و به دنبال آن توجه شان معطوف به موضوع مشارکت شد. مشارکت از دیدگاه این قبیل متخصصان عمدتاً به معنای راه های سازش و حل ک...

ادامه مطلب

زمینه های اصلی فعالیت سازمان های غیردولتی

زمینه های اصلی فعالیت سازمان های غیردولتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی سازمان هایی نظیر سازمان های غیردولتی NGOها و بحث در اطراف معنی این اصطلاح حداقل به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. بعضی از این نوع سازمان ها از صدها سال پیش تاکنون ادامه داشته و از شکل های آغازین ساده تحویل یافته و به سازمان های پیچیده تبدیل شده اند. بسیاری از این انجمن ها به عنوان انجمن های عمومی شناخته شده بودند از جمله انجمن های داوطلبانه سازمان های رفاه اجتماعی، نیکوکاری ها، ...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در پایداری محیط زیست

نقش سازمان های غیردولتی در پایداری محیط زیست

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی انسان امروز علاوه بر داشتن ارتباط متقابل با انسان های دیگر با طبیعت نیز ارتباطی متقابل و برهمکنشی دارد. انسان در تاریخ اجتماعی خود برای رفع نیازمندی های زیستی به ابداع فناوری ها پرداخت و از طریق این ابزارسازی بر طبیعت تسلط یافت اما توسعه تکنولوژی و گسترش و تنوع فعالیت ها موجب تخریب طبیعت کره زمین که دست کم در منظومه شمسی تنها سیاره قابل زیست است، گردیده به تازگی و پس از تحمیل آ...

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش سازمان های غیردولتی

عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش سازمان های غیردولتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی جنبش محیط زیست گرایی (۱) تلاشی نامطمئن برای رسیدن به پایداری در کار است. گفتمان عمومی و سیاست های محیط زیست گرایی به محض ورود به عرصه افکار عمومی، گفتمان رایج در جوامع صنعتی را بر هم می زند. گر چه معمولاً گفتمان با محوریت فنی می توانسته بر نگرانی های موجود در مورد اخلاقیات سلطه بر طبیعت سایه افکند، اما تردید در توانایی انسان برای سلطه بر طبیعت نگران کننده تر بوده است. آ...

ادامه مطلب

ظهور سازمان های غیردولتی

ظهور سازمان های غیردولتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی فعالیت های سازمان های داوطلب ریشه در روزگارانی دارد که مردم داوطلب، به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته و یا غیر وابسته به دولت بودند و در سایه اقتدار و آمریت دولت ایده ها، مذاهب و فلسفه های خود را ارتقاء می دادند. در متن چنین روابطی در دوره ای که موسوم به دوره استعماری است گروه های داوطلب غربی عمدتاً مذهبی (مسیسونرها) آغاز به اکتشاف مرزها و جوامع جدید کردند. این گروه ها، اغلب به...

ادامه مطلب

نقش پذیری سازمان های غیردولتی از «دستورالعمل ۲۱» اجلاس ریو

نقش پذیری سازمان های غیردولتی از «دستورالعمل ۲۱» اجلاس ریو

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی یکی از دستور العمل های مهم بین المللی که در آن موضوعات جهانی عصر حاضر از قبیل حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، توسعه اجتماعات محلی و مشارکت مورد توجه جدی قرار گرفته است، دستورالعمل مشهور به دستورالعمل ۲۱ است که در جریان اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) تدوین و به عنوان یک سند بین المللی مورد تأیید کشورهای شرکت کننده (از جمله جمهوری اسلامی ایران) قرار گرفت. برای گسترده شدن دورنمای مشارکت های مؤثر ک...

ادامه مطلب

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه پایدار

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه پایدار

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی مسائل و ناکامی های توسعه در یک قرن گذشته کوشش های زیادی در زمینه توسعه کشورهای جهان سوم به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست این الگوها به تحقیق اهداف و برآورده شدن انتظارات منجر نشده است. به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است هنوز اغلب کشورهای مذکور فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر قرار دارند. پس از بالغ بر نیم...

ادامه مطلب