فلسفه هنر

زیبایی و تناسب در هنر

زیبایی و تناسب در هنر

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین ویژگیهای زیباشناختی هنر کدام ویژگیها خاص هنرند؟ احتمالاً زیبایی نخستین ویژگی است که به ذهن خطور می‌کند. زیبایی چیست؟ نخستین چیزی که ممکن است در این خصوص توجهمان را جلب کند تنوع بسیار زیاد اشیاء زیباست. آیا می‌توان گفت که همه‌ی آنها در عنصر یا عناصری مشترکند که از برکت وجود آن زیبا هستند؟ احتمالاً یافتن وجه مشترک آنها در مورد زیبایی همان قدر دشوار است که...

ادامه مطلب

نظریه‌ی نهادی در تعریف هنر (۱)

نظریه‌ی نهادی در تعریف هنر (۱)

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین به رغم دشواریها و ایرادهای مطرح شده، تلاش برای دست یافتن به تعریفی برای هنر، همچنان ادامه یافته است. ولی گروهی از متفکران، در جستجوی نوع متفاوتی از تعریف، از کیفیات، احساسها و تجربه‌های دیرینِ همبسته با هنر روی برگرفته‌اند. رهیافتی در مورد هنر به کار گرفته شده است، با این نظر که چه بسا خاصیت نمایان نشده‌ای (۱) وجود داشته باشد که آثار هنری، و فقط آثار هنری...

ادامه مطلب

نظریه‌ی نهادی در تعریف هنر (۲)

نظریه‌ی نهادی در تعریف هنر (۲)

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین ولی آیا آن هنر است؟ بحث و استدلال من این بوده است که تعریف نهادی به عنوان شرط کافی برای هنر خرسند کننده نیست، زیرا می‌توانیم، بدون آنکه سخن بی‌معنا یا متقاضی گفته باشیم، هنر بودن چیزی را – علی رغم عرضه شدنش برای ارج گذاری – انکار کنیم یا مورد سؤال قرار دهیم. با این همه، برخی بر این پندارند که آثار بحث انگیز اخیر اگر تنها مورد قبول اولیاء امور واقع ش...

ادامه مطلب

مسئله‌ی تعریف هنر در زمان حاضر

مسئله‌ی تعریف هنر در زمان حاضر

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین عناصری که مفهوم جدید هنر را برمی‌سازند میراث روزگاران پییشن‌اند، و برخی از آنها در مفاهیم کهن، حضور داشته‌اند. زیبایی، الهام، مهارت و استادی، شبیه سازی یا بازنمایی طبیعت – همه‌ی اینها همچنان برای مفهوم هنر که میراثش به ما رسیده است، واجد اهمیت‌اند. ولی این عناصر در گذر زمان تغییر کرده‌اند، و عناصر جدید به میان آمده یا برجستگی یافته‌اند....

ادامه مطلب

مسئله‌ی تعریف هنر

مسئله‌ی تعریف هنر

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین سؤالاتی به شکل الف چیست؟ از روزگار سقراط به این سو فراوان در فلسفه وجود داشته است. معرفت چیست؟ حقیقت چیست؟ فضیلت چیست؟ زبان چیست؟ زیبایی چیست؟ هنر چیست؟ چنین سؤالاتی در اعصار گوناگون متفکران را به غور و اندیشه واداشته و درباره‌ی هر یک از آنها رساله‌ها و مقاله‌های فراوان نگاشته شده است. فرض بر این بوده است که باید بتوانیم واژه‌های مورد بحثمان را تعریف کنیم و ...

ادامه مطلب

پیشینه‌ی تاریخی مفهوم هنر

پیشینه‌ی تاریخی مفهوم هنر

نویسنده: اُسوالد هَنفلینگ مترجم: علی رامین مفهوم هنر سرگذشتی پیچیده و جذاب دارد و تحقیقات عالمانه‌ی زیادی درباره‌ی آن صورت گرفته است. لیکن هدف من جلب اعتنا به برخی جنبه‌های این سرگذشت است تا بتوانیم زمینه ی لازم را برای بحثی درباره‌ی معنای امروزی هنر مهیا سازم. مفهوم هنر به گونه‌ای که ما با آن آشنایی داریم همیشه وجود نداشته است و نمی‌توان آن را بخشی از لوازم دائمی اندیشه‌ی بشر دا...

ادامه مطلب

واژه شناسی زیبایی

واژه شناسی زیبایی

نویسنده: اریک نیوتون مترجم: پرویز مرزبان تنها فایده ی تعریف اینست که نویسنده را قانع می سازد که نتیجه گیری هایش نه غیر منطقی اند و نه، در عین محدودیتهایشان، ناقص. بنابراین ذکر تعاریف زیر تنها به نشانه ی رضایتمندی نویسنده است از اینکه نتیجه گیری هایش تا آنجا که دامنه ی معنی شان وسعت می یابد معتبراند. اما اینکه دامنه ی معنی آنها چندان وسعتی نمی یابد، هیچکس بیش از خود نویسنده بر آن آگهی ندارد. زیبایی آن نمودی از پدید...

ادامه مطلب

حاضرید با چنین زنی ازدواج کنید؟

حاضرید با چنین زنی ازدواج کنید؟

نویسنده: اریک نیوتون مترجم: پرویز مرزبان صورت و معنی یا قالب و مضمون اما شما حاضر هستید با چنین زنی ازدواج کنید؟ این سؤال با همه ی سادگیش نزدیک به ده سال قبل توسط نقاشی مسن درباره ی یکی از آن هیکلهای اعوجاج یافته ی پیکاسو – که فقط می شد گفت از آنِ زنی است – با خشم تمام از اینجانب به عمل آمد. و این خشم که ابتداء بر اثر بیرحمی پیکاسو در برهم ریختن و دوباره بهم پرداختن اعضاء بدن آدمی در او برانگی...

ادامه مطلب